0943 426 431

Thi công sơn phản quang

Khi đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư phải lập dự án đầu tư xây dựng để xem xét, đánh giá hiệu quả về kinh tế – xã hội của dự án và trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Dự án đầu tư xây dựng công trình còn có tên gọi khác là Báo cáo Nghiên cứu Khả thi (FS – Feasibility Study).

Nội dung của dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm phần thiết kế cơ sở (BD – Basic Document) và phần thuyết minh dự án. Dự án đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc thỏa thuận là cơ sở pháp lý để triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật (TD – Technical Document) và hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (ED – Executive Document)…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *